Sponsorships:

  • Hockey Heritage North Foundation - $10,000.00
  • CIBC - $10,000.00